Další kroky v procesu slučování Moravské filharmonie a Moravského divadla

Vydáno: 25. 4. 2024

Vedení města Olomouce pokračuje v dalších krocích procesu slučování Moravské filharmonie a Moravského divadla v jednu instituci. Po březnovém rozhodnutí zastupitelstva o formě sloučení, zasedla k diskusi o zřizovací listině nová pracovní skupina tvořená zástupci jednotlivých politických klubů. Město zároveň spustilo nový web, kde přehledně informuje o krocích a důvodech, které k rozhodnutí spojit obě kulturní instituce vedou.

Pro rozhodnutí o procesu sloučení si radnice nechala zpracovat analýzu mapující potenciál vnitřních úspor a potenciál zvýšení vlastních výnosů. “Od samého začátku panuje shoda na tom, že minulé roky byly pro divadlo i filharmonii krizové a je nutno přistoupit ke změnám. Cílem vedení města je obě kulturní instituce rozvíjet,“ objasnil znovu náměstek primátora pro kulturu Viktor Tichák. „Pokud však ve výhledech rozpočtu nejsou finance ani na současný provoz, natožpak na rozvoj, je třeba prostředky začít hledat,“ zdůraznil.

Nově sestavená pracovní skupina má za úkol formulovat znění zřizovací listiny, vytvořit název budoucí instituce a připravit další kroky k dokončení procesu sloučení filharmonie a divadla. Z jejího úvodního jednání vyplynulo, že by měl název nést slova „divadlo“ a „filharmonie“ a ve zřizovací listině mít explicitně uvedeno jak Moravské divadlo Olomouc, coby značku, pod kterou bude instituce realizovat činnost třísouborového divadla včetně divadelního orchestru, tak Moravská filharmonie Olomouc, jako značku pro koncertní činnost symfonického orchestru včetně souvisejících aktivit. Výsledné návrhy pracovní skupiny, která se k jednání ještě sejde, budou nejprve předloženy kulturní komisi Rady města Olomouce a následně finální dokument projednají radní.

„Chtěl bych znovu zdůraznit, že žádná ze stávajících institucí nezanikne, pouze se sloučí v jednu, která tak bude moci efektivněji využívat nejen prostory, ale hlavně finanční prostředky, což je hlavní účel celého procesu,“ komentoval náměstek Tichák s tím, že sloučení se negativně nedotkne ani diváků ani posluchačů. „Struktura i šíře kulturní nabídky zůstanou zachovány. Chod Moravské filharmonie Olomouc ani Moravského divadla Olomouc nebude ve společné instituci ohrožen, budou zachovány oba orchestry, a to včetně jejich značky, vizuální identity a dlouholeté historie. To bude zakotveno ve zřizovací listině nové společné instituce,“ vysvětlil.

K objasnění kroků v procesu slučování Moravské filharmonie Olomouc a Moravského divadla Olomouc, kolem něhož podle náměstka primátora Ticháka panuje řada mýtů a dohadů, zřídilo město také speciální webové stránky. Zájemci na nich najdou veškeré důležité informace, data, čísla, analýzy i argumenty.

K dispozici jsou přehledně na adrese filharmonieadivadlo.olomouc.eu.